KOMUNIKAT !!!
-----------------------------

Szanowni Państwo 

Informujemy, iż został  PRZEDŁUŻONY NABÓR  do Programu "Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2019.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Gmina Gryfino ogłasza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 – Moduł I, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, niekorzystającymi z innych form usług w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu otrzymać można świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w łącznym wymiarze 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna, sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem/osobą niepełnosprawną, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Do Programu zostanie zakwalifikowanych 15 osób – mieszkańców Gminy Gryfino. Usługa opieki wytchnieniowej  będzie przyznawana na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Udział w Programie jest bezpłatny.  O zakwalifikowaniu do Programu decyduje otrzymana punktacja wg zmodyfikowanej skali Barthel oraz kolejność wpływu dokumentów.              

Komplet dokumentów tj. wniosek, kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby będącej pod opieką beneficjenta programu oraz  kartę oceny stanu pacjenta wg skali Barthel, wypełnioną przez lekarza specjalistę należy złożyć do ośrodka, w którym chcieliby Państwo przystąpić do Programu.

 Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 będzie realizowany przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  - usługi opiekuńcze dla 5 dzieci do lat 16  z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami, o których mowa wyżej, w miejscu zamieszkania, druki do pobrania na stronie: http://www.ops.gryfino.pl  tel. kont. 91 416 25 08;

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie zorganizowane usługi opieki wytchnieniowej w ośrodku wsparcia dla 5 dzieci niepełnosprawnych do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa wyżej; druki do pobrania  na stronie: http://www.sdsgryfino.pl/  tel. kont. 91 416  93 51;

- Dzienny Dom ,,Senior +”  w Gryfinie – zorganizowane usługi opieki wytchnieniowej  w ośrodku wsparcia dla 5 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nie korzystających z innych form wsparcia; druki do pobrania na stronie: http://www.seniorplus-gryfino.pl/    tel. kont. 91 311 02 43.

 

Termin składania dokumentów ustala się od dnia 30 lipca 2019 r. 

 

PLIKI DO POBRANIA 
   
 Wniosek opieka wytchnieniowa 2019  Zał. 2 Karta oceny stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali Barthel