Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją    o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie    o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

                                                          DOKUMENTY  DO   POBRANIA

                                                                                                                                              --------------------------------------------------------------------------------

                                                                                  
   ZAŚWIADCZENIE LEKARZA NEUROLOGA  ZAŚWIADCZENIE LEKARZA PSYCHIATRY   ZAŚWIADCZENIE LEKARZA RODZINNEGO