Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie

 

           Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie oferuje usługi ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób     z niepełnosprawnością intelektualną, w celu przygotowania i zaadoptowania ich do samodzielnego życia w społeczności lokalnej, a także ewentualnego podjęcia zatrudnienia. Wszelkie działania, dostosowane są do potrzeb, możliwości i potencjału uczestników. Każdy z nich ma opracowany indywidualny plan pracy wspierająco-aktywizujący, oparty o diagnozę potrzeb i możliwości, co warunkuje udział każdej osobie w danym rodzaju i formie zajęć.  W domu prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia mające na celu integrację uczestników, naukę samodzielności i zaradności życiowej, poprawę kondycji psychicznej  i fizycznej.