Przyjęcia do placówki ŚDS - zaświadczenia

      Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją    o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie    o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Dokument PDF Zaświadczenie Lekarza Neurologo ZAŚWIADCZENIE LEKARZA NEUROLOGA

Dokument PDF Zaświadczenie Lekarza Psychiatry ZAŚWIADCZENIE LEKARZA PSYCHIATRY

Dokument PDF Zaświadczenie Lekarza Rodzinnego ZAŚWIADCZENIE LEKARZA RODZINNEGO